Algemene voorwaarden Van Wesemael bv

ALGEMENE VOORWAARDEN BV VAN WESEMAEL – BOUW- EN
HERSTELLINGWERKEN

Toepassing van onze algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden VAN WESEMAEL BV zijn van toepassing op alle contracten (van verkopen,
leveringen en diensten) die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met
uitsluiting van de voorwaarden van klanten. Klanten wordt geacht volgende voorwaarden te kennen
en zonder voorbehoud integraal te aanvaarden.
2. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van
de klant . Zij hebben eveneens voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die
ten grondslag liggen van de aanneming.
3. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen
afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
Waarborg
4. VAN WESEMAEL BV behoudt zich het recht voor om voorschotten of waarborgen te eisen van haar
medecontracten.
Offertes
5. De offertes zijn slechts bindend indien zij door de bestuurder van VAN WESEMAEL BV worden
ondertekend. Offertes blijven een maand geldig.
Prijzen
6. De eenheidsprijzen zijn netto en kunnen worden aangepast naargelang de schommelingen van de
salarissen, sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen , vervoerskosten of bijkomende prestaties van
BV VAN WESEMAEL. Deze prijzen zullen worden herzien in functie van de wijzigingen die zouden
optreden in deze productiekosten.
Materialen vloerwerken
7. De afmetingen en de tint van de producten worden slechts bij wijze van inlichting en zonder
verbintenis van juistheid opgegeven. Natuursteen wordt verkocht met zijn natuurlijke gebreken. Zijn
oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt
verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering kunnen geëist worden.
8. Er worden geen materialen teruggenomen uitgezonderd bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst
en dan slechts voor zover koopwaar ons in onbeschadigde toestand teruggestuurd worden.
Bevestiging
9. De bestelling komt tot stand door de bevestiging van een offerte of bestelbon (inclusief de algemene
voorwaarden). Door deze bevestiging aanvaardt de klant zonder meer de toepassing van onderhavige
algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee VAN WESEMAEL BV zich
niet uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.
10. De bestellingen, alsook de verkopen, inbegrepen deze door onze vertegenwoordigers gesloten, zijn
slechts geldig na schriftelijke bevestiging door VAN WESEMAEL BV. Alle bestellingen worden
ingeschreven in de volgorde van hun aanvaarding en verdeeld volgens de voorhanden zijnde voorraad
zonder verbintenis voor wat betreft de leveringstermijn.
11. De bestellingen blijven bindend voor de klant, zelfs wanneer de levering met grote vertraging
geschied, behalve bij een door VAN WESEMAEL BV aanvaarde opzegging. Wijzigingen in de bestelling
hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
Betaling
12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar binnen de week
na factuurdatum op de zetel van BV VAN WESEMAEL, behoudens andersluidende en schriftelijke
overeenkomst, zonder aftrekken van korting en zonder schuldvergelijking. De aangestelden van de
verkoper zijn niet bevoegd om betalingen te innen.
13. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de week na ontvangst bij
aangetekend schrijven betwist worden.
14. Ingeval op de facturen een disconto van 2% bedongen werd, kan dit slechts in mindering gebracht
worden voor zover alle voorgaande facturen betaald zijn en op voorwaarde dat de factuur strikt binnen
de week na factuurdatum betaald wordt.
15. De prestaties worden gefactureerd zoals mondeling afgesproken. Wanneer hierover niets
bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.
16. Indien er schade aangericht wordt bij levering en/of plaatsing door de aangestelden mag het
bedrag van de schade in geen geval in mindering gebracht worden van de te betalen factuur. De
verzekeringsmaatschappij van VAN WESEMAEL BV zal voor de verdere afhandeling van de schadeclaim
zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven aan VAN WESEMAEL BV gemeld te worden
en dit binnen de 3 werkdagen.
Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van partijen
17. De klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en sociale en
fiscale verplichtingen, waaronder de werfmeldingsplicht in het kader van de RSZ wetgeving. Hij wordt
eveneens geacht de wettelijke vereiste bouw- en exploitatievergunningen te bezitten voor de
uitvoering der werken waarvoor hij opdracht geeft. Wanneer de werken, zelfs wat vervaardiging van
geprefabriceerde elementen betreft, wordt aangevat zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, is
ieder risico daaruit voortspruitende ten laste van de klant .
18. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant zal deze een vergoeding verschuldigd
zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de
betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. VAN WESEMAEL BV behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een
voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
19. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt VAN WESEMAEL BV zich het recht voor de
uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald. VAN
WESEMAEL BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige
vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer VAN WESEMAEL BV van zijn kant door deze
schorsing schade lijdt, dan zal de klant deze dienen te vergoeden.
Schadebeding bij niet-betaling
20. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag genereert onmiddellijk en van rechtswege, zonder
dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest à rato van 1% per maand.
Bij het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag eveneens automatisch en
van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 125,00 EURO, onverminderd de
toepassing van de hierboven vermelde verwijlintresten en onverminderd het recht van VAN
WESEMAEL BV alle kosten te verhalen om de schuld in te vorderen, m.i.v. de kosten van juridische
bijstand overeenkomstig de artikel 6 van de Wet Betalingsachterstand. Deze verhoging is nodig wegens
de bijkomende administratieve onkosten en de verstoring in de bedrijfsplanning. Op basis van art. 1139
van het burgerlijk wetboek, gaan de partijen akkoord dat er geen voorafgaande ingebrekestelling
vereist is.
21. Bij niet betaling van de koopsom op de vervaldag krijgt de VAN WESEMAEL BV het recht om zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst
ten laste van de klant geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan
geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden
schade.
Uitvoering van de werken
22. Leverings- en uitvoeringsdata worden slechts bij benadering wordt opgegeven. Het overschrijden
van de opgegeven leverings- en uitvoeringsdata kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in
geval van opzet of zware fout in hoofde van de klant, de verbreking van de overeenkomst met zich
meebrengen. Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van
een recht tot schadevergoeding in hoofde van de klant .
23. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn
aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. VAN WESEMAEL BV bepaalt
zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens
vertraging verschuldigd is.
24. De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap.
Leveringen en risico’s
25. De goederen die door de VAN WESEMAEL BV geleverd worden, worden op zijn risico tot op de werf
of de afgesproken locatie gebracht.
26. Zodra de goederen geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de
klant. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden
geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Derhalve dient de klant de
nodige voorzorgen te nemen om de goederen te beveiligen en/of te verzekeren tegen allerhande
onheil. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het eigendomsvoorbehoud van VAN WESEMAEL BV tot
algehele betaling zo en gelijk gespecifieerd onder artikel 27. Het risico gaat over op de klant naargelang
de goederen geïncorporeerd worden.
27. Zelfs na hun incorporatie blijven de door VAN WESEMAEL BV geleverde materialen zijn eigendom.
De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. VAN WESEMAEL BV mag, zonder
toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat
over zodra de klant al zijn schulden opzichtens VAN WESEMAEL BV betaald heeft.
28. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd
worden door de klant , en VAN WESEMAEL BV genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening
te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant .
29. De werf dient normaal toegankelijk te zijn om de normale uitvoering van de werken en leveringen
mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen
worden aangerekend.
Eigendomsvoorbehoud
30. De goederen blijven eigendom van de VAN WESEMAEL BV zolang de klant niet aan zijn
contractuele verplichtingen heeft voldaan.
31. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan of als zekerheid
aan te wenden zolang zij eigendom van VAN WESEMAEL BV blijven, in geval van niet-naleving van dit
verbod zal een forfaitaire vergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Bij enige
beslaglegging op de niet volledig betaalde goederen zal de klant onmiddellijk de VAN WESEMAEL BV
verwittigen. Wordt de koopwaar toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende
verkoopprijs in plaats van de geleverde waren. De klant draagt vanaf het tijdstip van de
totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en/of verdwijning.
Oplevering
32. De oplevering geschiedt onmiddellijk na de voltooiing der werken in aanwezigheid van de klant
en/of zijn architect. De bezetting, verkoop of verhuur van het gebouw of het gebruik van de door VAN
WESEMAEL BV geleverde installaties, wordt gelijkgesteld met de oplevering.
De oplevering geldt als aanvang van de tienjarige aansprakelijkheid.
33. Alle klachten m.b.t. zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 15 dagen na de levering van de
goederen of uitvoering van de werken schriftelijk en aangetekend gemeld te worden bij de VAN
WESEMAEL BV. Bij gebreke daaraan, aanvaardt de klant onvoorwaardelijk de geleverde goederen en
werken.
34. De werken en leveringen zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken gedurende een termijn van
1 jaar na de oplevering. Elke klacht na verloop van 1 jaar is laattijdig en kan nooit tot enige
aansprakelijkheid van VAN WESEMAEL BV leiden.
35. VAN WESEMAEL BV waarborgt geen enkel gebrek voor verwerkte materialen en installaties,
afkomstig van een leverancier. De klant kan zich enkel beroepen op de garantie van de leverancier.
36. VAN WESEMAEL BV waarborgt geen enkel gebrek die haar oorsprong vindt in de bestaande
constructies, de ondergrond, stabiliteitsproblemen dan wel ingevolge tussenkomsten en/of
nalatigheden van de klant of een derde.
37. VAN WESEMAEL BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ingevolge het
nauwgezet volgen van de plannen van de architect.
38. Door het volgen van de plannen van de architect, aanvaardt de klant conformiteit van de werken
van de VAN WESEMAEL BV en erkent de klant dat VAN WESEMAEL BV volledig bevrijd is en dient de
klant zich te verhalen op de architect.
Aanvaarding en Klachten.
39. Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken, is nog ontvankelijk indien
de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de 14 dagen per aangetekend schrijven, door klant
aan VAN WESEMAEL BV zijn verzonden.
40. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht de betaling van de geleverde goederen op
te schorten.
Beperking van Aansprakelijkheid.
41. Buiten de gevallen waarvan de wet het anders bepaalt, zal n VAN WESEMAEL BV iet aansprakelijk
zijn voor fout en zware fout, ook niet voor de zware fout en opzet van aangestelden.
42. VAN WESEMAEL BV is ook niet aansprakelijk voor verborgen gebreken waarvan hij geen
vermoeden heeft en waarmee hij tijdens zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt.
43. De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de
door de fabrikant verstrekte waarborgen.
Einde van de overeenkomst
44. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de medecontractant, onbekwaamheid,
ontbinding of wijziging aan de firma heeft VAN WESEMAEL BV het recht de overeenkomst zonder enige
ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de levering te schorsen en
in elk geval de onmiddellijke betaling van alle geleverde waren te eisen, dan wel hun teruggave.
45. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de
overeenkomst door de klant, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan VAN WESEMAEL
BV een schadevergoeding verschuldigd zal zijn die forfaitair wordt begroot op 100% van de werkelijke
handelswaarde wat het bestelde maatwerk goederen betreft en 30 % van de contactprijs betreffende
de volgens overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten. Dit bedrag kan hoger zijn indien de
werkelijk geleden schade hoger is.
GDPR
46. De persoonsgegevens van de klanten opdrachtgevers worden door VAN WESEMAEL BV verwerkt
in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.
De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via
een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan BV WESENMAEL. Voor vragen of
klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Meer informatie over de manier waarop VAN WESEMAEL BV persoonsgegevens verwerkt vindt u op
de site VAN WESEMAEL BV in ons algemeen beleid hieromtrent.
Geschillen
47. Voor alle geschillen die hun oorsprong hebben in de overeenkomst tussen VAN WESEMAEL BV en
de klant zijn de rechtbanken te Gent exclusief bevoegd. Op alle contracten, leveringen en werken is
enkel het Belgisch recht van toepassing